انواع ماهی های جنوب

http://www.direstan.ir/wp-content/uploads/2011/07/mahi1.jpg

 قباد  -  عروس ماهی  -   شوریده   حلوا سیاه  -  گیش پهن  -  گیش بزرگ   میش ماهی  -  کفشک پرلکه  -  هامور معمولی (لدم)   سارم  -  سنگسر  -  راشگوی معمولی   شیرماهی  -  سرخو  -  صبور

Posted in آموزش, تصاویر, مطالب | Tagged , , , , , , , , , , , , , | ۲ Comments