سایت مشاهده ضمن خدمت فرهنگیان با کدپرسنلی

برای مشاهده ضمن خدمت هایی که در سیستم آموزش و پرورش ثبت گردیده و در واقع مورد تایید اموزش و پرورش است می توانید در سایت زیر دسرسی پیدا کنید و برای وارد شدن فقط به کدپرسنلی نیاز است. www.ltms.medu.ir

Posted in معرفی سایت | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment